Facilities

สำนักงานใหญ่ อาคารอื้อจือเหลียงชั้น 8
สาขาศรีนครินทร์ (สำนักงานขาย + ห้องปฏิบัติการ)
ห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือทดสอบสีย้อมผ้าในห้องปฏิบัติการ
เครื่องมือทดสอบสีย้อมผ้าในห้องปฏิบัติการ